AKGÜN İnsan Kaynakları Bilgi Yönetim Sistemi
Yayınlanma Tarihi: 24.07.2013 | Son Güncellenme Tarihi: 09.09.2013

insankaynaklaribilgiyonetimKamuda İnsan Kaynakları Yönetimi Projesi, Bakanlık ve Genel Müdürlük seviyesindeki kurumların bünyesinde bulundurdukları personellerin takip ve planlamasını gerçekleştirecek çözümler sunar. Personel Sicil Takibi modülü ile personelin özlük, sicil, eğitim, çalıştığı kurum, yer değişikliği gibi bilgilerin kaydı sağlanır ve bu bilgilerin güncelleme işlemleri yetkiler dahilinde yapılabilir.

Programın çalışabilmesi için gerekli olan kurum bünyesinde bulunan personele ilişkin temel bilgiler tanımlanır. Güçlü parametrik yapısı ile mevzuat değişiklikleri ve kurum özel istekleri kolaylıkla karşılanır.

Personel özlük, sicil bilgilerine kullanıcılar, ekran bazında kendilerine verilen yetkiler dâhilinde ulaşabilirler. Yetkilendirme ile yüksek güvenlik sağlanır. Gerektiğinde yetki değişimleri kolayca yapılabilmektedir. Şifre yönetim yapısı ile sisteme giriş kontrol altına alınabilmekte, verilere erişim bu tanımlamalara göre yapılabilmektedir. Sistemde her kullanıcının çalıştığı birim ve şahsına özel şifre yapısı bulunmaktadır. Kullanıcıların sistemdeki veri giriş, güncelleme ya da silme işlemleri izlenebilmekte bunlara ait izler veri tabanında tutulabilmektedir.

Memur ve İşçi personel özlük bilgileri kapsamlı bir şekilde kaydedilir ve çeşitli sorgulamalar ile bu bilgilere her an ulaşılabilir.

Personellerin yıllık izin haklarını otomatik düzenler. Personelin kullandığı yıllık, rapor, mazeret, evlilik gibi izinleri, geride kalan izinlerin takibi yapılır ve çeşitli izin sorgulamaları kolaylıkla elde edilir.  Personellerin emeklilik kayıt ve takibi yapılarak, emeklilik onay belgesi çıkartılır. Birimlerin, Personelin kişisel dosyalarının bulunduğu “Dosya Odası” ndan kişilere ait dosya isteklerini yapabilme işlevi sağlanır ve arşiv istekleri kayıt altına alınır. Birimler arasındaki evrak akışının takibi elektronik ortamda yapılır. Kullanıcıların yetkili oldukları birimlere ait evrakları takiplerine olanak sağlanır.

Personel atama modülü ile ataması yapılacak personellerin, statüleri dikkate alınarak mevzuat gereği yapılacak atamalarına ait işlemlerin yapılması sağlanır. Personelin atanacağı kadroya ilişkin atama talebi, bu talebe ilişkin ilgili birimlerin (kadro, personel, sicil, mevzuat, gizli sicil)  onaylarının alınması ve personelin atamasının yapılması gibi işlemler kayıt altına alınır ve kullanıcının yetkisi dâhilinde sorgulanır.  Sicil dosyasındaki bilgilerden hareketle birim-unvan-sınıf bazındaki her türlü hareketlerinin gerçekleştirilmesi takibi, kaydı yapılarak ilgili rapor ve formlar oluşturulur.

Kadro modülü, Kurum bünyesindeki kadroların kadro defteri marifeti ile takip edildiği, Tenkis-Tahsis, İptal-İhdas İşlemlerinin gerçekleşmesi için gerekli işlemlerin yapıldığı, dökümlerin alındığı modüldür. Ayrıca açıktan atama, işlemlerine ilişkin gerekli döküm ve yazışma örnekleri hazırlanmaktadır. İşleyiş, kadroların mevzuat gereği olması gerekli nitelikleri dikkate alınarak kadro defterine kaydedilmesi, sonrasında bu kadroları işgal eden personelin ilk olarak başlangıçta eşleştirilmesi, Atama-Terfi işlemleri doğrultusunda oluşan kadro hareketlerinin gerçekleştirilmesi, yapılan her işleme ve defterdeki son duruma ilişkin dökümlerin alınması şeklindedir

  • Kadro Teklifi
  • Kadro Aktarma İşlemleri ( Tenkis, Tahsis)
  • Kadro İptal- İhdas İşlemleri

Atamasını yapacağımız personelin atanacağı kadroya ilişkin bilgilerinin girilerek yapılacak atamayla ilgili atama talebinin yapıldığı ve bu atamaya ilişkin ilgili birimlerin onaylarını almak üzere(kadro,personel Sicil,Mevzuat,Gizli Sicil) haberdar edildiği ekrandır.

Kıdem Modülü ile, Kurum Bünyesinde bulunan personelin,her birine kıdem kartı açmak suretiyle kıdem bilgilerinin bu kartlarda tutulduğu, 657DMK’nun 64,65,66,67,68A,68B,37’incı maddeleri ve 5434 sayılı kanunun ek 18. Maddesi uyarınca Kademe Ve Derece Terfilerinin yapılması sağlanır

Belirlenen tarihler arasında ilgili kanun maddesi kapsamındaki personel tespit ederek toplu veya tek tek terfi işlemlerinin yapılması sağlayan güçlü bir yapıya sahiptir. .Ayrıca yapılan terfi işlemleri personelin kıdem kartına, personel sicil dosyasına ve Hizmet Belgesine otomatik olarak işlenerek entegrasyon sağlanır. Personel bilgisinin güncelliği yüksek düzeyde korunmuş olur.  657 DMK 36.Maddesi uyarınca Hizmet Değerlendirme İşlemlerinin yapılması ve onayların alınmasına ilişkin hesaplama ve yazışmalar otomatik olarak gerçekleştirilir.

Gizli Sicil Modülü ile 657 DMK uyarınca personele verilen sicil not bilgilerinin kaydedilmesi sorgulanması ve bunun neticesinde olumlu veya olumsuz sicil alan,almayan personelin nitelik ve nicelik olarak belirlenmesi, beraberinde 37Md. Gereği olumlu sicilden dolayı terfi etmesi gereken personelin tespiti ilgili birimlere bu konuda bilgi verilmesi işlemleri gerçekleştirilir. Kısaca sicil notlarının kayıt ve takibi, olumlu ve olumsuz sicillerin takibi işlemleri ile mal bildirimi kayıt ve takibi, bu modülde  etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Mevzuat modülü ile 657 DMK’nun Disiplin Ve Görevden Uzaklaştırma Başlıklı Bölümde 125-145 arasında yer alan maddelere ve Memurların Yargılanmasına İlişkin … sayılı Kanuna istinaden yapılan Adli ve İdari soruşturmaları kapsamında, yer alan aşamalara, verilen cezalara ilişkin bilgilerin kaydedildiği ve takiplerinin yapıldığı, ayrıca yer değişikliği sonucu veya herhangi bir sebeple idare aleyhine yargıya başvuran personel ve yargılama sürecine ilişkin bilgilerin kaydedilerek takip edilmesi sağlanır

Görevde yükselme modülü ile kuruma bağlı bütün birimlerde boşalan kadrolara ilişkin kurum içindeki personelin başvuru, değerlendirme, eğitim, sınav işlemlerini takip ederek gerekli dokümanların elde edilmesi sağlanır. Görevde yükselme için başvuran personel ve kuruma bağlı birimlere ait temel bilgiler sistemden çekilerek, ek bir işlem yapılmadan, başvuru ve değerlendirme işlemlerine ait kayıtlar yapılır ve işlemler takip edilir.

Bütçe–ödenek modülü ile bütçe ve ödeneklerle ilgili işlemlerin takibi yapılır. Geçici görev, yurtiçi yolluklarının, yurtdışı geçici görev yolluklarının tanzimleri yapılır. Avans ödeme, avans kapatma gibi işlemlerin yapılması sağlanır.


ÜST

Akgün Yazılım © 2021