Tam Ekrandan çıkmak için
1 - Buraya sağ tıklayın.
2 - "Tam Ekrandan Çık" seçeneğini seçiniz.
Siteye giriş için uyum problemi yaşamamak adına Güncel tarayıcı kullanın!

AKGÜN Yazılım, 1986’dan bu güne kadar kendi iç kaynakları ile geliştirdiği %100 yerli üretim olan ürünleri ve sağlık sektöründe %20'lik pazar payı ile sektöre yön vermektedir. 
 
Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki deneyim ve tecrübesiyle AKGÜN; 
- İş Süreçleri Yönetimi, 
- Karar Destek Sistemi, 
- Görüntüleme/ Görüntü İşleme, Mobil Uygulamalar, 
- Bulut Bilişim, 
- Web Teknolojileri, 
- Yapay Zeka, IOT (Internet of  Things), 
- Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları ile uzmanlığını kanıtlamış olup yurt içinde ve yurt dışında 400’den fazla kurumsal müşteriye eş zamanlı olarak hizmet vermektedir.
 
AKGÜN;
- Araştırma ve geliştirmenin getireceği rekabet üstünlüğünün bilinci ile Ar-Ge şirketi olarak çalışmaktadır. 
- Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmesi ve ekonomik olarak tam bağımsız bir ülke olabilmesinin yolu Ar-Ge’den geçtiği bilinciyle hareket etmektedir. 
- Sadece tüketen değil aynı zamanda üreten bir toplum olabilmek ve bu anlamda farklılaşabilmek için Ar-Ge’ye dayalı ekonomi politikaları uygulamaktadır. 
- Yazılım üretiminde dünya ölçeğinde en ileri teknolojileri üretmekte ve kullanmaktadır. 
- Sağlık Bilişiminin yanında eğitim, telekomünikasyon, savunma, kamu, özel sektör ve e-devlet alanlarında yurtiçi ve yurtdışı işbirlikleri ile birlikte son derece katma değerli ürünler ortaya çıkarmaktadır. 
 
AKGÜN’ün Bilişim Teknolojileri ile Çözümlerinin Esasları:


 
AKGÜN faaliyet gösterdiği sektörlerde liderliğini pekiştirmek, ürün portföyünü genişletmek, mevcut ürünlerde sürekli iyileştirmek, yeni pazarlara girmek ve belirlediği iş modelini desteklemek için yeni ürün geliştirme sürecinde proje fikirlerini firmaya, mevcut müşterilerine ve hedeflenen yeni pazarlara getireceği katma değerle ölçmekte ve değerlendirmektedir. Bu bağlamda çalışmalarda AKGÜN çabaları (özgünlük, kalite, düşük maliyet, vb.) merkezinde ürün/hizmet inovasyonu (süreç iyileştirme, ürün iyileştirme, müşteri ihtiyaçlarına uyumlandırma, sektördeki standartlara uyumlandırma, yeni hizmet yaklaşımı oluşturma vb.) bakış açısı yerleşmektedir. 
 
Ar-Ge ve yenilik yoluyla, ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için;
- Teknolojik bilgi üretilmesini, 
- Üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, 
- Ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, 
- Verimliliğin artırılmasını, 
- Üretim maliyetlerinin düşürülmesini, 
- Teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, 
- Rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, 
- Teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge'ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, 
- Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını destekleyen ve teşvik eden 5746 No.lu Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkındaki kanunu, ülkemizin Ar-Ge yapma ve teknoloji geliştirme yeteneğinin iyileştirilmesi yönünde atılmış çok önemli bir adım olarak görmekteyiz.