AKGÜN Üniversite Otomasyon Sistemi
Yayınlanma Tarihi: 09.09.2013 | Son Güncellenme Tarihi: 28.10.2013

Akgün Üniversite Otomasyon Sistemi; kurumunuzdaki süreçlerinizin bilgi teknolojileri üzerinde konumlandırılmasını sağlayan bir sistemdir. Oluşturulan çözümle birlikte; klasik bir sistem yaklaşımından ziyade üniversitenin bütün birim ve fonksiyonları ile birlikte paydaşlarını ve paydaş etkileşimlerini dikkate alınarak entegre bir platform olarak sunulmaktadır.

AKGÜN ÜNİVERSİTE KAMPÜS OTOMASYONU: Çözüm Platformu

AKGÜN ÜNİVERSİTE KAMPÜS OTOMASYONU: Çözüm Platformu

Akgün Üniversite Otomasyon Sisteminin temelini ve kapsamını iki önemli yaklaşım belirlemektedir:

Entegre İş Süreci Yönetimi: İş süreçlerinin ilgili tüm birimleri kapsayacak şekilde bir bütün olarak ele alınması, üniversite genelinde fayda üretecek şekilde optimize edilmesi

Entegre Bilgi Yönetimi: Üniversite bünyesinde üretilen bilginin ilgili tüm birimler tarafından hem operasyonel hem de stratejik açıdan kullanılabilmesi

Uygulama web uygulaması olarak çalışmakta; kullanıcılarının kurumsal bir portal üzerinden erişimini masa üstü uygulaması tadında sunmaktadır. Uygulamanın bütün modülleri; aynı kurumsal ve kullanıcı tarafından özelleştirilebilir bir arayüz üzerinden erişimi mümkün kılmaktadır.

uos2

Modüller:

 1. Kimlik ve Sistem Yönetimi
 2. Öğrenci İşleri
 3. Akademik Bilgi Sistemi
 4. Personel Yönetim
 5. Kütüphane Yönetim
 6. Yurt ve Konut
 7. Stok Takip, Demirbaş ve Ayniyat
 8. Mezunlar
 9. Merkezi Sınav
 10. Portal Yönetimi
 11. Core Builder

 Kimlik ve Sistem Yönetimi

uos3Kimlik ve Sistem Yönetimi Modülü üzerinden bütün sistemdeki referans verilerinizi tanımlamanıza, kullanıcı ve erişim yetkilerini belirlemenizi olanak sağlanmaktadır. Bu sayede üniversite genelinde Veri Sözlüğü oluşturulması ve ortak kavramların kullanılması sağlanmış olur. Bu durum işlenecek verilerin kurumsal analiz sürecinde değerlendirilesinde önemli katkılar sağlamaktadır.

Kimlik Yönetim Sistemi ile kullanıcıya Modül, Rol, Fonksiyon seviyelerinde yetkilendirme yapılabilmektedir. Aynı zamanda; kurumunuzda var olan diğer sistemlerle entegrasyon ve kullanıcının her sisteme aynı kimlik ve şifre ile erişimi sağlanabilmektedir. Böylelikle kullanıcın rol ve yetkilerini tek noktadan yönetme imkânı sunulmaktadır.

Öğrenci İşleri

İdarenin eğitim programlarının tamamının  (önlisans, lisans, lisansüstü ve sertifika programları)  eğitim ve idari işlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi, üniversite içerisinde idare, danışman, öğrenci, ders hocası arasında iletişimi sağlayan özellikleri ile eğitim hizmetlerinin yürütülmesi sağlamaktadır.

 • Anket desteği
 • Doküman paylaşımı
 • Öğrenci grupları/klipleri oluşturma
 • Elektronik kimlik kartı entegrasyonu
 • Mesajlaşma desteği
 • Sınav işlemleri
 • Raporlama işlemleri

Akademik Bilgi Sistemi

Üniversite öğretim elemanlarının kullanımına yönelik tasarlanan; akademik çalışmaların yürütüleceği modüldür.

 • Akademik Takvim Hazırlanması
 • Ders ve Sınav Programlarının Hazırlanması
 • Lisansüstü Eğitim İşlemleri
 • Rehberlik ve Danışmanlık İşlemleri
 • Akademik personeli performans yönetimi

Personel Yönetim

Tüm personel (memur, sözleşmeli, geçici görevli, vb.) işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi ve yönetilebilmesini sağlanmaktadır.

 • Personel özlük işlemleri
 • Tayin, terfi, izin, ceza, işlemleri takibi
 • Geçici görevlendirme işlemleri
 • Nöbet işlemleri
 • Zaman yönetimi
 • Eğitim ve toplantı yönetimi
 • Personel portalı

Stok Takip, Demirbaş ve Ayniyat

Malzeme ve her türlü stok, sarf malzemesi ve demirbaş alımı iş ve işlemlerinin takip edilmektedir.

 • Giriş çıkış işlemleri
 • Zimmetleme işlemleri
 • Birimler arası devir işlemleri
 • İhtiyaç talep yönetimi
 • Tedarikçi/üretici takip ve fiyat analizi
 • Kritik seviye takibi

Kütüphane

Fiziksel ve e-Kütüphane yönetimi işlemleri gerçekleştirilmektedir.

 • Kurum içi ve dışı üyelik sistemi
 • Katologlama
 • Ödünç verme
 • MARC standart desteği
 • Barkod desteği
 • Kartlı giriş-çıkış kontrol desteği
 • Kaynak arama

Yurt ve Konut

Üniversite bünyesinde bulunan yurt ve konutlara ilişkin bilgilerle, yurt ve konulardaki barınacak öğrenci ve/veya akademisyenlere ait bilgilerin kayıt ve takibi yapılmaktadır.

 • Yurt/konut bina takibi
 • Öğrenci sağlık/davranış bilgileri takibi
 • Otel uygulaması desteği
 • Cari hesap takibi
 • Kartlı giriş/çıkış takibi desteği

Mezunlar

Mezun veya Mezun adaylarına yönelik iş ve işlemleri yapılmaktadır.

 • CV hazırlama
 • Mesajlaşma
 • Firma üyelikleri
 • İş ilan duyuru yayınlama ve takibi

Merkezi Sınav

Sınavlara ait soru bankalarının oluşturulduğu ve merkezi sınavların güvenli bir şekilde yapılması sağlanmaktadır.

 • Soru havuzu oluşturma
 • Optik form ve cihaz entegrasyonu
 • Sınav girişlerinde biyometrik sistem entegrasyonu

Portal Yönetimi

Üniversite ve bağlı fakültelerin web sayfası arayüzlerinin dinamik bir platform üzerinde hazırlanması ve otomasyon sistemi ile entegrasyonun sağlandığı sistemdir. Oluşturulan yapıda portal platformu üzerinde her web sayfası ve içerik yönetiminin yapılacağı her üniversite akademik veya idari biriminin yöneticisine gerekli rol tanımları ile birlikte üniversitenin web sayfası kurumsal bir bütünlük içerisinde hızlanabilmektedir. Diğer modülleri yapılan entegrasyon ile de akademik ve idari sistem içerisinde oluşan ve yayınlanacak bilgiler eş zamanlı olarak web sayfasında yayınlanmaktadır.

Core Builder

Karar verme aşamasında, tek doğrunun veya tek yanlışın olmadığı ve bunların belirli bir önceliğe göre sıralandıkları, hasta-hekim ilişkisinde sık karşılaşılan bir durumdur. Böyle durumlarda hekimlerin neden-sonuç ilişkisi kurarak karar verme yeteneklerinin geliştirilmesinde “Clinically Oriented Reasoning Exam” (CORE) yaygın olarak kullanılmaktadır. CORE’un bu yeteneği geliştirirken öğrenmeye katkısının da olduğu kuşkusuzdur. Klasik formuyla zor gerçekleştirilen bu sınavın kolay uygulanabilir hale getirilmesi amacıyla hazırlanan ürünümüzü incelemek için lütfen bizimle temasa geçiniz..

Problem çözme, akıl yürütme veya karar verme gibi değişik şekillerde ifade edilmekte olan ve çoğu kez kısa süre içerisinde ve elde bulunan verilerin sınırlı desteği ile akıl yürüterek klinik bir problemi çözme, bir hekim için en önemli yeteneklerden birisidir. Bu konuda yapılan araştırmalar göstermektedir ki üzerinde anlaşılan ve kolayca uygulanabilir bir akıl yürütme modeli henüz geliştirilememiştir.  Son zamanlarda probleme dayalı eğitim modellerine olan ilginin artmasının temelinde yatan en önemli neden, problem çözme yeteneğinin, tıp eğitiminin başlangıcından itibaren verilmesi gerektiği konusunda oluşan anlayıştır. Yine yapılan araştırmalar göstermektedir ki, deneyimli hekimlerle deneyimsiz hekimlerin klinik akıl yürütme süreçleri ve isabetli karar alma becerileri farklılıklar göstermektedir.

Tıp eğitimi ile ilgilenenlerin, klinik akıl yürütme ve sorun çözme sürecinin teorik ve pratik yapısı hakkında yeterince bilgi sahibi olmaları ve eğitim-öğretim programlarını bu paralelde geliştirmeleri gerekmektedir. En iyi öğrenmenin gerçek koşullara en yakın eğitim-öğretim ortamında gerçekleştiği ve en iyi ölçme-değerlendirmenin de gerçek koşullara en uygun sınav yöntemleri ile gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir.


ÜST

Akgün Yazılım © 2021